Tổng quan về công ty

Thành lập vào năm 2003, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát có định hướng chiến lược rõ ràng, đầu tư có trọng điểm, tập trung vào 3 lĩnh vực chủ đạo: Phát triển dự án – Phân phối sản phẩm – Quản lý vận hành dự án.

Bằng sự đoàn kết, năng động của đội ngũ lãnh đạo cùng những nỗ lực, sáng tạo của tập thể CBNV, Hải Phát đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, trở thành doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực phát triển bất động sản trong nước.

Đào tạo và phát triển

Thành lập vào năm 2003, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát có định hướng chiến lược rõ ràng, đầu tư có trọng điểm, tập trung vào 3 lĩnh vực chủ đạo: Phát triển dự án – Phân phối sản phẩm – Quản lý vận hành dự án.

Thành lập vào năm 2003, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát có định hướng chiến lược rõ ràng, đầu tư có trọng điểm, tập trung vào 3 lĩnh vực chủ đạo: Phát triển dự án – Phân phối sản phẩm – Quản lý vận hành dự án.