Phát triển bền vững

Phát triển bền vững đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới, là xu thế tất yếu của thời đại. Trong đó, mỗi doanh nghiệp đóng vai trò tích cực trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia. Từ đây, Hải Phát định hướng phát triển doanh nghiệp bền vững thông qua 4 mục tiêu quan trọng

small img
big img