Hệ sinh thái

Với mục tiêu trở thành “Nhà phát triển bất động sản có hệ sinh thái hoàn thiện và đồng bộ nhất Việt Nam”, Hải Phát định hướng phát triển 3 lĩnh vực trọng tâm, bao gồm: Đầu tư & phát triển dự án; phân phối sản phẩm và quản lý, vận hành.

Từ đây, thế kiềng 3 chân vững chắc được tạo lập. Ba lĩnh vực hoạt động lớn của Hải Phát tương hỗ bên nhau, kết lại thành hệ sinh thái đồng bộ và hoàn thiện, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp giá trị lớn cho cộng đồng, xã hội.

Đơn vị thành viên

Liên danh
liên kết

Quản lý
vận hành

Phân phối
dự án

Tư vấn
dự án

Phát triển
dự án