Tin cổ đông
Nội dung
10/04/2024 Thông báo giao dịch cổ phiếu HPX của Người nội bộ Chu Việt Hùng Xem thêm
04/04/2024 Báo cáo không còn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của Công ty của nhóm cổ đông Ông Hoàng Văn Toàn và Người liên quan Xem thêm
01/04/2024 01/4/2024: Thông báo giao dịch cổ phiếu của thành viên độc lập HĐQT Ông Lã Quốc Đạt Xem thêm
28/03/2024 28/3/2024: Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Xem thêm
28/03/2024 28/3/2024: Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Xem thêm
26/03/2024 26/3/2024: Thông báo về việc đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ - HPX Xem thêm
26/03/2024 26/3/2024: Báo cáo thường niên năm 2023 Xem thêm
19/03/2024 19/03/2024: Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện đình chỉ giao dịch Xem thêm
13/03/2024 13/3/2024: CBTT định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu mã HPXH2123011 năm 2022, 06 tháng năm 2023, năm 2023 Xem thêm
13/03/2024 13/3/2024: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thống nhất thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan năm 2023 thực hiện theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và trình Đại hội đồng cổ đông chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024 Xem thêm