Thông tin Cổ đông

Đang cập nhật

30/07/2022: Báo cáo tài chính Quý II năm 2022

30/07/2022

Chi tiết vui lòng xem tại đây: 20220730 – HPX – BCTC HN Quy II 2022 20220730 – HPX – BCTC Rieng Quy II 2022

Xem thêm >>

30/07/2022: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2022

30/07/2022

Chi tiết vui lòng xem tại đây: 20220730 – HPX – BC tinh hinh quan tri 6 thang nam 2022

Xem thêm >>

11/07/2022: Công bố thông tin số 347 về Quyết định HĐQT về việc ký hợp đồng với bên liên quan

11/07/2022

Chi tiết vui lòng xem tại đây: 20220711 – HPX – CBTT QD so 19, 20 ve viec ky HD voi ben lien quan

Xem thêm >>

07/07/2022: Công bố thông tin số 342 về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

07/07/2022

Chi tiết vui lòng xem tại đây: 20220707 – HPX – Ky hop dong kiem toan nam 2022

Xem thêm >>

27/06/2022: Công bố thông tin số 331

27/06/2022

Chi tiết vui lòng xem tại đây: 20220627 – HPX – CBTT QD so 18 cua HDQT vv ban hanh Quy che CBTT

Xem thêm >>

10/06/2022: Công bố thông tin số 291

10/06/2022

Chi tiết vui lòng xem tại đây:  20220610 – HPX – CBTT QD so 16 cua HDQT

Xem thêm >>

25/05/2022: Công bố thông tin số 254

25/05/2022

Chi tiết vui lòng xem tại đây: 20220525 – HPX – CBTT GXN thay doi noi dung DKDN

Xem thêm >>

29/04/2022: Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

29/04/2022

Chi tiết vui lòng xem tại đây: 20220429 – HPX – BCTC Quy I rieng va CV giai trinh 20220429 – HPX – BCTC Quy I HN va CV giai trinh

Xem thêm >>

25/04/2022: Công bố thông tin số 202/CBTT-HP

25/04/2022

Chi tiết vui lòng xem tại đây: 20220425 – HPX – CBTT NQ so 07 va QD so 10 cua HDQT

Xem thêm >>