Báo cáo tài chính

30/07/2022: Báo cáo tài chính Quý II năm 2022

30/07/2022

Chi tiết vui lòng xem tại đây: 20220730 – HPX – BCTC HN Quy II 2022 20220730 – HPX – BCTC Rieng Quy II 2022

Xem thêm >>

29/04/2022: Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

29/04/2022

Chi tiết vui lòng xem tại đây: 20220429 – HPX – BCTC Quy I rieng va CV giai trinh 20220429 – HPX – BCTC Quy I HN va CV giai trinh

Xem thêm >>

28/01/2022: Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất Quý IV năm 2021

28/01/2022

Chi tiết vui lòng xem tại đây: 20220128 – HPX – BCTC HN Quy IV va CV giai trinh 20220128 – HPX – BCTC rieng Quy IV va CV giai trinh

Xem thêm >>

30/10/2021: Báo cáo tài chính Quý III năm 2021 và CV giải trình chênh lệch LNST Quý III/2021 so với cùng kỳ năm 2020

30/10/2021

Chi tiết vui lòng xem tại đây: 20211030 – HPX – BCTC Hop nhat Q3.2021+Giai trinh 20211030 – HPX – BCTC Rieng Q3.2021+Giai trinh

Xem thêm >>

28/08/2021: Báo cáo tài chính bán niên sau soát xét năm 2021

28/08/2021

Chi tiết vui lòng xem tại đây: BC tài chính HN 30.06.2021 BC tài chính riêng 30.06.2021 CV giải trình SGD, UB CL LN sau KT – 28.08.2021

Xem thêm >>

30/7/2021: Báo cáo tài chính Quý II năm 2021

30/07/2021

Chi tiết vui lòng xem tại đây: 20210730 – HPX – BCTC Rieng Quý II 2021 20210730 – HPX – BCTC Hop nhat Quy II 2021 20210730 – HPX – CV giai trinh BCTC Quy II

Xem thêm >>

29/4/2021: CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2021

29/04/2021

Chi tiết vui lòng xem tại đây: BCTC Rieng Quy I.2021 BCTC HN Quy I.2021 Cv giai trinh bctc quy 1.2021

Xem thêm >>

BCTC kiểm toán năm 2020 và CV giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế năm 2020 so với năm 2019

31/03/2021

Chi tiết vui lòng xem tại đây: Cv giai trinh bctc 2020 kiem toan HPX – HN – 31.12.20 HPX – rieng – 31.12.20

Xem thêm >>