Báo cáo tài chính

19/01/2023: Báo cáo tài chính hợp nhất ,riêng Quý IV năm 2022

19/01/2023

Chi tiết vui lòng xem tại đây: 20230119 – HPX – BC tai chinh hop nhat HPX Quy 4.2022 20230119 – HPX – BC tai chinh rieng HPX Quy 4.2022

Xem thêm >>

29/10/2022: Báo cáo tài chính Quý III năm 2022

29/10/2022

Chi tiết vui lòng xem tại đây: 20221029 – HPX – BCTC rieng Quy 3 2022 20221029 – HPX – BCTC HN Quy 3 2022

Xem thêm >>

30/07/2022: Báo cáo tài chính Quý II năm 2022

30/07/2022

Chi tiết vui lòng xem tại đây: 20220730 – HPX – BCTC HN Quy II 2022 20220730 – HPX – BCTC Rieng Quy II 2022

Xem thêm >>

29/04/2022: Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

29/04/2022

Chi tiết vui lòng xem tại đây: 20220429 – HPX – BCTC Quy I rieng va CV giai trinh 20220429 – HPX – BCTC Quy I HN va CV giai trinh

Xem thêm >>

28/01/2022: Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất Quý IV năm 2021

28/01/2022

Chi tiết vui lòng xem tại đây: 20220128 – HPX – BCTC HN Quy IV va CV giai trinh 20220128 – HPX – BCTC rieng Quy IV va CV giai trinh

Xem thêm >>

30/10/2021: Báo cáo tài chính Quý III năm 2021 và CV giải trình chênh lệch LNST Quý III/2021 so với cùng kỳ năm 2020

30/10/2021

Chi tiết vui lòng xem tại đây: 20211030 – HPX – BCTC Hop nhat Q3.2021+Giai trinh 20211030 – HPX – BCTC Rieng Q3.2021+Giai trinh

Xem thêm >>

30/08/2021: CBTT CV giải trình chênh lệch số liệu BCTC sau kiểm toán so với cùng kỳ năm trước

30/08/2021

Chi tiết vui lòng xem tại đây: 20210830 – HPX – CV giai trinh chenh lech LNST ban nien so voi cung ky nam 2020

Xem thêm >>

28/08/2021: Báo cáo tài chính bán niên sau soát xét năm 2021

28/08/2021

Chi tiết vui lòng xem tại đây: BC tài chính HN 30.06.2021 BC tài chính riêng 30.06.2021 CV giải trình SGD, UB CL LN sau KT – 28.08.2021

Xem thêm >>